Ledning och organisering

Förstatliga? Förbättra?!?

Det är Almedalsvecka och de politiska diskussionerna går för högtryck. Några av politikområdena är skolan och vården. Det finns en del som inte fungerar optimalt i dessa sektorer och röster hörs för att (delar av) vården och skolan ska förstatligas. Tanken verkar vara att staten är bättre än kommuner och landsting/regioner på att bedriva verksamhet.

Det första jag tänker när jag hör propåerna är inte att någon av dessa verksamheter behöver fler organisationsförändringar, däremot en massa organiseringsförändringar. Det är inte huvudmannaskapet, antal medarbetare per chef, eller sjukhusets eller skolans storlek som är problemet utan själva skapandet av verksamheten – hur gör vi ”vård” respektive ”skola” på bästa sätt?

Det andra jag tänker på, framförallt när jag hör lärare och vårdpersonal anamma förslagen, är – vad tror de ska bli bättre? Om man inte är nöjd med sin nuvarande situation – varför väljer man då att vilja ha staten som arbetsgivare? Tycker de att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Migrationsverket och andra statliga verksamheter verkar mer attraktiva som arbetsgivare? I min värld är det inte så.

Lärare och vårdpersonal ligger högt i Arbetsmiljöverkets besvärsundersökningar (se bland annat rapporterna Arbetsorsakade besvär 2012 & Arbetsmiljön 2013) men så gör också personal från de ovan nämnda myndigheterna. Staten som arbetsgivare Mer >

I korsdraget mellan ämbetsman och manager

Den 3 juni kl 10.15 ska jag gå på en disputation på Ekonomihögskolan i Lund. Avhandlingen som ska försvaras heter ”Manager and Civil Servant: Exploring actors’ taken-for-granted assumptions in public administration”. Den som har skrivit avhandlingen heter Tom S Karlsson.

Avhandling av Tom S Karlsson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Avhandlingen handlar om hur chefer hanterar det dubbla uppdraget att vara både ämbetsman i statlig tjänst och ”manager” i en mer affärs- och produktionsinriktad tankefigur. Tidigare forskning har ofta pekat på att den traditionella ämbetsmannainriktade chefsrollen har fått ge vika för en mer affärsinriktad chefsstil – managern. En utveckling som framförallt har skett inom ramen för det som kallas New Public Management och som väldigt övergripande kan sägas innebära att den offentliga sektorn alltmer har kommit att styras efter samma principer som ett företag.

Det Tom visar med sin forskning är hur cheferna hanterar dessa båda roller och logiker i sitt dagliga arbete. Det är, enligt Tom, inte en fråga om att cheferna antingen är traditionella ämbetsmän eller mer ”moderna”, ekonomiskt inriktade managers. Cheferna är både och. Genom att använda den ena logiken vid vissa tillfällen och den andra vid andra tillfällen går cheferna en balansgång mellan de ibland motstridiga kraven. Väldigt intressant tycker jag.

Tom S Karlsson Mer >

Kan själv!

2001 inrättade danska polisen ett wellness-center i syfte att bidra till medarbetarnas välbefinnande och trivsel. Det primära uppdraget var att arbeta med rådgivning kring kost och motion som ett komplement till arbetet med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Hälsofrämjande aktiviteter fungerar dock bara om någon deltar. Speciellt svårt var det att få de med störst behov att delta. I ett forskningsprojekt ville man därför ta reda på vad medarbetare som önskade att ändra livsstil föredrog om de kunde välja mellan ett antal olika hälsofrämjande erbjudanden.

Svaren blev att de som ville sluta röka och de som ville minska alkoholintaget, antingen ville göra det själv, med hjälp av sina vänner eller på annat sätt (utanför arbetet). De som ville ändra sina matvanor skulle kunna tänka sig en fruktkorg, gratis näringsguide samt sund mat på arbetet. De som ville motionera mera ville gärna göra det på arbetstid, få erbjudande om gratis träning samt göra det tillsammans med kollegor. I korthet efterfrågade de tillfrågade endast i (mycket) ringa omfattning att man såg det interna wellness-centrets erbjudanden som intressanta.

Jag kommer inte åt artikeln så jag vet inte vad det står om vilka slutsatser forskarna dragit om varför medarbetarna svarade så. Det som slog mig var Mer >

http://gottarbetsliv.se/secial köp viagra utan recept Sverige