Ett gemensamt samhälle där olikheter ryms

Inledning

För att skapa respekt i det mångkulturella samhället är det viktigt att finna det som är gemensamt för alla människor, innanför religiösa, kulturella och politiska övertygelser.

Detta var grundtanken när projektet; Ett gemensamt Borås där olikheter ryms startades.  Initiativet till arbetet kom från mig tillsammans med ordföranden i de muslimska föreningarna i Borås. Vi bjöd in samtliga kommunalråd till ett planeringssamtal och samtliga fann initiativet och tankemodellen intressant. När inbjudan sedan skickades var det jag som kristen ledare, Muhammed som muslimsk ledare samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande som representerade den politiska kulturen som stod bakom projektet. Inbjudan gick ut till alla religiösa, politiska samt etniska grupper i Borås och sammanlagt inbjöds 160 organisationer till samtalen. Varje organisation fick skicka två representanter.

Projektet genomfördes vid två arbetskvällar samt ett uppföljningstillfälle. Sammanlagt har ca. 50 personer deltagit i arbetet med en relativt stor bredd när det gäller ideologisk tillhörighet.

Arbetsmodellen

I detta sammanhang skulle det leda för långt att beskriva arbetsmodellen i detalj. Kort sagt utgår den ifrån en arbetsform där livets värdecentrum formuleras genom ett antal grundvärden. Dessa värden får sedan vara en bas för att formulera vad som är moraliskt gott, vad som är grunden för synen på medmänniskan, samhället och slutligen framtiden. På detta sätt skapas en livsåskådningskarta med utgångspunkt i existentialfilosofen/teologen Paul Tillich idé; det som innerst inne angår människan kommer hon att göra gudomligt. Dvs. människan skapar en livets sanning och denna värdefulla sanning som finns i livets centrum kommer sedan forma etiken, människosynen, samhällssynen samt önskan om vad som ryms i framtiden. I kommande bloggar kommer jag beskriva  vad de olika delarna i arbetet resulterade i mer ingående.

 Värdegrundsbild

  

Slutsatser

Efter att ha genomfört flera studier av samma karaktär som denna kan man konstatera att resultatet blir mycket lika. De grundläggande värden som skapar livets värdefulla plattform går att sammanfatta i orden:

  • Sammanhang
  • Trygghet
  • Hälsa och liv

Det som skiljer oss åt är i första hand de kulturella vanor, traditioner vi lever genom. Dessa vanor gestalar till stor del gemensamma grundvärden. När vi inser att de kulturella uttryckens olikhet inte i första hand är uttryck för avståndstagande på värdenivån blir det lättare att respektera livsuttryckens olikhet. Det blir också lättare att gemensamt bekämpa de värden och deras konkreta uttryck av destruktiva vanor. Rätt och fel handlar inte om våra vanor utan om vilka värden som de vill skapa och upprätthålla.

I förlängningen av formulerandet av den gemensamma värdebasen i samhället kan sedan varje kulturbärande organisation arbeta vidare med sina unika uttryck. Det enda som krävs i det fortsatta arbetet är att inget av det som formuleras av den egna organisationen får motsäga eller motverka de gemensamma värden som bygger det mångkulturella samhället. Det finns många vägar till det goda samhället.

Jag har aldrig mött ett antal personer som varit så reserverade inledningsvis vid samlingarna och som sedan, efter några timmar, är frimodiga och fyllda av entusiasm.

Anders Ljungström

 

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)