Fria resurser en förutsättning för framgång!

Inledning

I den nya ”arbetsmiljöafsen” om organisatorisk och social arbetsmiljö görs det tydligt att det måste finnas balans mellan arbetets krav och de resurser som ställs till förfogande. För att göra detta tydligt används bilden av en våg där kraven belastar ena sidan och resurserna den andra. Bilden är fantastiskt bra eftersom den klargör att det alltid finns ett förhållande mellan krav och resurser. Det kan vara befogat att öka kraven på en individ eller grupp men när det sker måste samtidigt de resurser som behövs för att möta kraven vara tillgodosedda. Om detta inte sker kommer otillräckligheten som ett brev på posten.

Resurs

När arbetsmiljöverket definierar begreppet resurser återfinns kompetens, rimliga och tydliga mål, möjligheter till kontroll, återkoppling, arbetsmetoder m.m. Det är många grundförutsättningar för ett gott arbetsresultat som finns med i definitionen av ordet resurs. Jag skulle vilja lyfta fram en avgörande resurs som sällan syns när relationen mellan krav och resurs skall vägas samman.

Strategisk tanke

Den resurs jag skulle vilja reflektera något över är fri tid inom ramen för arbetet. Det handlar om resursen fri tid både på individ- och gruppnivå. Bakgrunden till denna tanke hämtar jag från försvarets ledarskapsutbildning, tror jag. Om denna tankelinje, mot förmodan inte kommer från försvaret så får de gärna ta åt sig äran för klokskapen i alla fall. Grundtanken är;  om alla tillgängliga resurser arbetar så mycket de förmår och gör det bra så kommer det troligtvis ändå leda till att man förlorar mot sin motståndare. Det är först när det finns fria resurser, en militär trupp som inte strider som det går att göra de strategiska beslut som förändrar utgången. När vi översätter denna militära bild till arbetslivet skall vi, självfallet, inte använda ordet motståndare utan kanske avnämare eller brukare istället.

Fria resurser

Denna situation känns igen från många arbetsplatser. Kraven är stora resurserna likaså. Alla jobbar så mycket de förmår med den kompetens och erfarenhet som krävs för att klara av arbetet. Alla gör ett bra arbete och varje enskilt uppdrag kan prickas av som godkänt. Trots detta räcker man inte till. Det som saknas är den fria resurs som är tid att tänka, reflektera över det som gjorts och tid för att lyssna på sina arbetskamrater. Tid till eftertanke och vila vilket sedan genom stärkta medarbetare och relationer leder till den klarsyn som krävs för att kunna möta nya och svåra krav i sina uppgifter.

Slutsats

Slutsatsen blir att när vi använder arbetsmiljöverkets kloka formuleringar kring arbetes krav och resurser får vi aldrig glömma den helt avgörande resursen fri tid för både individ och arbetsgrupp. Om inte denna resurs tillgodoses kommer alltid kraven bli för stora och tynga ner oss även om alla andra resurser finns där för att vi skall nå ett gott resultat.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)