Ett gott liv innehåller Sammanhang, trygghet och hälsa.

De allra mest självklara frågorna om vad som är viktigt för dig, för att ditt liv skall kännas gott samt vad som är viktigt i samhället för att det skall vara en bra miljö att leva i utgör grunden för skapandet och formandet av ett livsbejakande mångkulturellt samhälle.

Det finns det som är gemensamt ur värdesynpunkt, innanför alla våra kulturella skillnader. Jag skrev om detta i bloggen; ett gemensamt samhälle där olikheter ryms, för två veckor sedan. Då lovade jag att återkomma med beskrivningar om vad som ryms i de olika delarna av projektet. Denna gång vill jag beskriva hur arbetsprocessen gick till samt vad som ligger bakom de sammanfattande begreppen; Sammanhang, trygghet samt hälsa och liv.

Två personer från varje politisk, religiös eller etnisk organisation i Borås var välkomna till kulturhuset som ligger vid vårt nyformade torg som vi gett namnet, det gränslösa mötets torg. Tanken är att både kyrkan, kulturhuset och gymnasieskolan skall knytas samman, utan några gränser när man befinner sig på torget. En fysisk bild för hur ett kulturellt möte bör gestaltas. Jag hälsade välkommen och jag har aldrig talat till en grupp människor som har utstrålat så mycket reservation som var fallet dessa kvällar. Vad skall hända, vad skall jag tvingas säga eller göra? Ni anar otryggheten hos auditoriet. Väl inne i aktiviteterna förändrades anspänningen till avslappning och mycket inspirerande och givande samtal. När kvällarna avslutades var det en grupp entusiastiska personer som absolut ville fortsätta det gemensamma arbetet med den gemensamma värdebasen.

Arbetet har varit grundat i två mycket enkla och självklara påståenden:

 • Detta är viktigt för mig i mitt liv, detta skapar ett gott liv för mig.
 • Detta är viktigt för vårt gemensamma liv, detta skapar ett gott liv för oss tillsammans.

Kvällarna inleddes med att var och en enskilt fick sitta och fundera och formulera sig kring vad som var viktigt och gott för henne själv. Sedan fick de sätta sig två och två och fortsätta tankearbetet med att formulera vad som är viktigt och gott för vårt gemensamma liv. Redan i detta samtal börjar det intressanta hända, att deltagarna måste lyssna till någon som i utgångsläget representerar en annan religiös, politisk eller etnisk identitet. Att lyssna utan att behöva försvara något är ofta öppnande och tillitsskapande. Att sedan formulera något som är gemensamt och där respekten för bådas personliga värden i livet måste inkluderas fördjupar respekten ytterligare.

När formuleringarna enskilt samt två och två var avslutade fick deltagarna sätta sig i grupper om fyra personer. Uppgiften var nu att läsa och reflektera över det man enskilt och tillsammans formulerat för att från dessa skapa det som skulle kunna utgöra en del av den gemensamma värdebas som skulle formuleras under kvällen. Samma gällde i dessa samtal som tidigare. Allas enskilda värden måste beaktas. Detta innebär att den gemensamma värdeformuleringen blir generell och inkluderande. Vill man kritisera modellen skulle man kunna säga att man formulerar en minsta gemensam nämnare och att orden som skrivs inte säger något. Alla värdegrundsdokument som i företag och organisationer formulerats under den senaste tioårsperioden innehåller samma riskmoment. En värdegrund som inte är en grund för definierande av konkreta handlingar och uppfattningar blir enbart vilsna ord. I detta arbete var formulerandet av en gemensam värdegrund endast ett sätt att formulera en livets sanning som sedan var grunden för formulerandet kring moral, människosyn, samhällssyn samt framtidssyn.

När alla papper samlades in blev det många ord och meningar. Vid min sammanställning och analys av det som formulerats kan man självklart göra olika systematiseringar och det går inte att säga att det finns ett rätt och ett fel sätt. Jag har valt att gruppera alla de formuleringar som skrivits i tre huvudgrupper, vilka samtidigt utgör centrala begrepp för en gemensam värdebas i ett mångkulturellt samhälle.

 • Sammanhang
 • Trygghet
 • Hälsa och liv

Under samlingsbegreppet Sammanhang finns ord och meningar som:

 • Relationer – till människor, till djur.
 • Att vara en del av ett sammanhang.
 • Gott socialt nätverk, mötesplatser.
 • Gemenskap med andra, vänner, familj.
 • Min tro, frihet till livsåskådning.
 • Nyfikenhet, olikheter berikar vårt samhälle.
 • Meningsfullhet, att behövas.
 • Bli sedd och bemött värdigt.
 • Att var och en får vara sig själv så länge som han eller hon inte hindrar någon annans frihet, tolerans och respekt.
 • M.m.

Under samlingsbegreppet Trygghet finns ord och meningar som:

 • Trygghet.
 • Respekt, för varandras liv, ömsesidighet, mänskliga rättigheter.
 • Frihet, yttrandefrihet, yttranderätt.
 • Ärlighet.
 • Öppenhet.
 • Tolerans.
 • M.m.

Under samlingsbegreppet Hälsa och liv finns ord och meningar som:

 • Hälsa, omsorg, tillit.
 • Möjlighet att röra mig fritt i landet och i naturen, en god miljö.
 • Att få uttrycka min egen identitet.
 • Tillgång till mat, bostad, andra förnödenheter.
 • Arbete.
 • Mat.
 • Lag och ordning.
 • M.m.

Det som är formulerat ovan är ett axplock av alla de innehållsrika formuleringar som skrivits ner. Varje grupp fick efter avslutade samtal gå fram till en stor whiteboardtavla och skriva de ord och meningar som var deras bidrag till den gemensamma värdebas som växte fram. I det koncentrat av tankar som formulerades återfanns både det som varje individ formulerat som viktigt och gott i livet, det som formulerats som gemensamt viktigt och gott samt gruppsamtalens inkluderande samlingsbegrepp.

Sammanhang: Relationer, relationer, gemenskap, tro, se varandra, respekt, livsåskådning

Trygghet: Yttrandefrihet, respekt, tolerans, acceptans, öppenhet

Hälsa och liv: Miljö tillgång till bostad, mat, arbete, kunskap, omsorg

Formuleringarna ovan kan se självklara och enkla ut, samtidigt är det allt annat än enkelt att få denna värdemässiga referensram att förvandlas till en gemensam värdebas för att skapa ett gott mångkulturellt samhälle. När man betänker att detta är begrepp som utgör en gemensam grund för olika politiska, religiösa och etniska grupper anar man att det finns ett embryo till något som går att bygga moralen, människosynen, samhällssynen samt framtidstron på. Mer om detta om några veckor.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)