Administrationssamhället !

administrationssamhället

Vid ett offentligt forskarkafé arrangerat av Högskolan i Borås för någon vecka sedan talade Anders Ivarsson Westerberg över ämnet; Administrationssamhället. Utgångspunkten för hans forskning och den bok han presenterade är att administrationen ökar och tar upp allt mer av arbetstiden för de anställda. Detta känns mycket angeläget att reflektera kring och jag lånar några av Anders Forsells och Anders Ivarsson Westerbergs tankar från boken; Admnistrationssamhället, Studentlitteratur 2014, som underlag för dagens blogg. För några veckor sedan reflekterade jag över distinktionen mellan; jag gör så gott jag kan och jag gör så mycket jag hinner och tankarna i denna bok tror jag kan hjälpa till att sätta ord på den frustration det innebär att inte hinna göra det man skulle vilja göra när man är på jobbet.

När man  läser denna intressanta bok får man ytterligare argument för att tiden har svårt att räcka till för det som är kärnverksamheten. Samtidigt som alltfler administrativa rutiner skall utföras av anställda som har en annan kompetens och uppgift än den administrativa växer gruppen anställda som har administrativa uppgifter som sitt arbete. Detta leder, enligt författarna, till att vi både drabbas av ett lekmannaproblem när personer med andra kompetenser skall utföra administrationstjänster, samtidigt som vi får ytterligare en kärnverksamhet, den administrativa vilken leds av välutbildade administratörer.

På baksidan av boken skriver de:

Alla tillgängliga studier och undersökningar pekar mot att det administrativa arbetet ökar och tar upp allt mer av arbetstiden för de anställda, inte minst inom offentlig sektor. Det ska dokumenteras, skrivas rapporter, utvärderingar och planer. Det ska deltas i budgetmöten, ges synpunkter på den nya kvalitetspolicyn eller så ska anställda utsättas för revisorernas granskade blickar. Det finns otaliga exempel på klagomål från olika håll från dem som arbetar i offentlig sektor att det administrativa arbetet tycks öka och stjäl tid från de ”vanliga” eller ”riktiga” arbetsuppgifterna……..

Författarna ger en mängd intressanta och igenkänningsbara inblickar i hur det ser ut för många av oss i dagens arbetsliv. Alla deras nedslag i vår administrativa vardag mynnar ut i tio teser om administration samt några slutsatser. Alla teserna är mycket intressanta att reflektera över. Nedan följer några exempel.

Bland teserna återfinns följande:

Tes 1     Varje överordnad nivå i en hierarki är alltid administrativ i förhållande till den underordnade.

Tes 2     Gränsen mellan vad som är administration och produktion i en organisation är flytande.

Tes. 3    Nya administrativa procedurer ersätter aldrig helt de gamla, de läggs i stället på varandra.

Tes. 4    Styrförsök och krav som ställs på organisationer resulterar i administration.

Tes. 6    Den moderna administrationen går under andra benämningar, till exempel kvalitetssäkring, miljöredovisning eller granskning och blir därmed osynlig.

……….

Tes 10   Troligen ökar det administrativa arbetet i samhället som helhet, och leder till ineffektivitet, stress, ökade kostnader och mindre arbetsglädje.

Författarnas slutsats efter 250 tankeväckande sidor lyder:

Det vi ser kan förmuleras som ett slags systemfel eller organisationsparadox: Alla dessa administrativa pålagor och krav gör inte att organisationer fungerar bättre, leder inte till öppenhet och effektivitet i samhället i stort, utan leder i stället till att vi riskerar att administrera oss till döds.

Denna bok rekommenderar jag både för att den ger ett vetenskapligt underlag i ett angeläget ämne samt att den kan hjälpa många att skapa lite ordning i sina tankar kring; jag gör så gott jag kan och jag gör så mycket jag hinner.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)