God moral och människosyn i ett mångkulturellt samhälle.

Värdefrågorna i samhället har blivit skrämmande aktuella under de senaste veckorna. Är det rätt eller fel att göra karikatyrer av profeten Mohammed? Är yttrandefriheten viktigare än respekt för religiös och kulturell olikhet? Bortsett från alla dessa frågor och vilka svar vi ger på dem kan det aldrig vara, oberoende av religiös, etnisk eller politisk tillhörighet, rätt att döda en annan människa för min egen övertygelses skull. Jag tänker på alla de muslimer som kommit till Sverige för att få en fristad för livet och kunna leva ett tryggt, normalt liv. För allas skull, inte minst för rättsmedvetna och hederliga muslimers skull är det avgörande att vi formulerar vilka värden som är okränkbara och gemensamma i det mångkulturella samhället. Det handlar inte om att mötas på en kulturellt ytlig minsta gemensamma nämnares nivå, utan ett värdemöte som sker innanför alla de skillnader i livsform och uttryck våra kulturer lever genom.  När vi formulerat dessa värden är det helt avgörande att dessa värden och dess olika uttryck försvaras av alla oberoende av religiös, etnisk och politisk tillhörighet.

Detta har varit grunden för det projekt som genomförts i Borås stad under de senaste åren och som jag refererat i ett två blogginlägg under hösten.  Jag har dels gett en introduktion till projektet under rubriken; Ett gemensamt Borås där olikheter ryms, dels har jag beskrivit processen samt det gemensamma värdecentrum som formulerats under rubriken; Boråsinvånarnas värdebas.

I denna blogg kommer jag redovisa de gemensamma formuleringarna som gjort när det gäller moral och människosyn och om några veckor presenteras slutligen tankarna kring samhällssyn samt vilka värden framtiden bör innehålla.

Moral och människosyn

Moral och människosyn är relationsord. De är självklart relaterade till vilka handlingar vi uppfattar som rätt respektive fel. Dessa handlingar har en riktning som påverkar våra medmänniskor på ett eller annat sätt. På samma sätt är vår syn på medmänniskan självklart relationsrelaterad. Det handlar om hur vi ser på varandra och vilket människovärde vi tillskriver den andre. När man ser begreppen moral och människosyn på detta sätt är dessa relationer till medmänniskan uppenbara. Det finns ytterligare en relation som är självklar och oftast underförstådd. Det handlar om relationen till den värdebas som definierar hur vi ser på vad som är rätt och fel ur handlingssynpunkt samt som talar om för oss vilket värde vi ger vår medmänniska. Enkelt uttryckt kan man säga att varje handling som ökar värdet på det som är vår värdebas, det som är viktigt i livet, är en god handling och varje handling som minskar det vi tycker är värdefullt och viktigt i livet är en dålig handling. På samma sätt ger vi vår medmänniska sitt värde i relation till vilka de grundläggande värdena är i vårt livscentrum. Mot denna bakgrund blir det helt avgörande vilken vår värdebas är eftersom den med automatik kommer forma vår syn på rätt och fel och medmänniskans existensberättigande.

Arbetsmodell

Representanterna för de politiska, religiösa och etniska grupperna i Borås fick formulera en gemensam värdebas. Denna kan sammanfattas i tre grundläggande begrepp;

 • Sammanhang
 • Trygghet
 • Hälsa och liv

Inom ramen för dessa samlingsord återfinns mycket av det som är omistligt för att vi skall fungera som individer, som familjer samt tillhörande våra kulturella sammanhang samt det som är gemensamt innanför det som skiljer oss åt.

När denna uppgift var avslutad fick deltagarna sätta sig i sammansatta grupper där de på individnivå representerade olika bakgrunder. Deras uppgift var nu att utifrån sina egna formuleringar om vad som var viktigt i livet, samt de gemensamma formuleringarna om värdebasen skriva ner några meningar om vad som är god moral respektive människosyn i Borås.

Gemensam moral och människosyn i Borås

Vi skall handla så…….

 • Att varje människa kan ge uttryck för sin övertygelse och sina livsval.
 • Att vi inte skadar någon människa fysiskt eller psykiskt.
 • Att vi skapar förutsättningar för människans grundläggande livsvillkor.
 • Att vi värnar den svagare.
 • Att vi behandlar den andre så som du själv vill bli behandlad.
 • Att alla får sitt ”basbehov” tillgodosett, grundtrygghet.
 • Att vi lever så att det skapas en meningsfull tillvaro med tolerans för olikheter.

Vi skall förhålla oss till varandra så…..

 • Att alla människor har lika värde.
 • Att alla människor får vara unika.
 • Att alla har rätten till en relation och ett sammanhang.
 • Att vi kan respektera varandras olikheter så länge man inte kränker någon annans frihet.
 • Att vi behandlar vår nästa så som vi själva vill bli behandlade.
 • Att alla människor har lika värde.
 • Att vi har tolerans mot olikheter.

Anders Ljungström

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)