Tydlighet och Noggrannhet är A och O!

Något av det mest avgörande för att en organisation skall finna riktning och framgång är dess relationer. Självklart handlar det om relationer mellan människor men det stannar inte där. Det är inte helt ovanligt att förhållandet mellan människor som skall arbeta tillsammans blir onödigt dåliga pga. att relationen till de underliggande strukturerna hindrar det kreativa mötet mellan människor.

Jag har under många år arbetat med ledningssystem i politiskt styrda organisationer och där blir relationerna ännu viktigare. Här finns relationer dels till dem man arbetar för, medmänniskorna som bor inom det område där arbetet skall genomföras. Dessutom finns det relationer till arbetskamrater, arbetslaget, samt relationer direkt eller indirekt till den politiska styrningen av verksamheten. Det är många och viktiga relationer som måste samverka för att resultatet skall bli så gott som alla vill.

För att skapa förutsättningar för goda relationer i politiskt styrda organisationer har jag reflekterat och kommit fram till följande enkla, men inte ytliga generalisering. Det finns ett ”VAD?” i verksamheten och det är politikens, de förtroendevaldas uppgift. Sedan finns det ett ”HUR?” och det är de anställdas/medarbetarnas uppgift. Redan i denna uppdelning av ansvaret finns en tydlig relation till organisationen och dess människor. Vad som skall göras respektive hur det skall genomföras. Nästa viktiga relation för att arbetets glädje skall frigöras är tydlighet respektive noggrannhet. Varje riktningsbeslut, ”Vad vi skall göra….” måste vara tydligt. Det finns en relation mellan riktningens tydlighet och den noggrannhet som kan följa ur den. Medarbetarna kan inte arbeta mer noggrant än den tydlighet i arbetsuppgiften de kan relatera till.

Vad och hur, tydlighet och noggrannhet är grundförutsättningar för en god relation till arbetets struktur och därmed människor. Sedan följer själva relationen till arbetsuppgifterna. Om man vill generalisera arbetet så gäller samma sak för både politiker och organisationens medarbetare. Politikerna har två uppgifter att genomföra. Antingen fattar dom beslut om beredning av ett ärende, eller också är beslutet relaterat till att något skall verkställas. På motsvarande sätt har medarbetarna två uppgifter vilka står i direkt relation till ”Vadpersonernas” riktningsvilja för verksamheten. Antingen skall medarbetarna använda all sin specialkompetens och erfarenhet för att utreda vad som blir konsekvenserna med olika beslut och sedan ge en rekommendation om vilken väg verksamheten bör gå. Det andra alternativet för vad arbetsdagen innehåller är att genomför det som är beslutat så noggrant som är möjligt.

Som så ofta är det lättare att läsa en bild än dess förklarande text så det jag formulerat kan se ut så här också:

 

 

 

Vad-Hur

 

(På sikt skall jag lära mig hur man publicerar bilder på ett proffsigare sätt!)

 

Anders Ljungström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ljungström
Senaste inläggen av Anders Ljungström (se alla)