Minska trycket i stressade situationer

Har du noterat att vissa personer sällan blir stressade eller upprörda trots att de jobbar i en krävande miljö. Varför hanterar de stressen bättre än andra? Går det att lära sig något från dem? Forskarna Arnold Bakker och Evangelina Demerouti hävdar att vi kan. De har tagit fram JD-R modellen för att skapa välmående arbetsgrupper även i krävande miljöer. Modellen baseras på två typer av arbetsvillkor; jobb krav och jobb resurser.

Där jobb krav innehåller det som stressar dig psykiskt och fysiskt. T ex tidspress, hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö.

Jobb resurser innehåller de faktorer som hjälper dig att nå mål och minska stressen. T ex självständighet, starka arbetsrelationer, karriärmöjligheter och annan personlig utveckling.

JD-Rmodell

När jobbkraven är höga och jobb resurserna är låga, ökar stressen och faran att på långsikt bli utbränd. Om däremot resurserna är höga skapas en hög motivation och personen eller gruppen klarar en mer krävande arbetssituation.

Skapa en välmående medarbetare eller arbetsgrupp genom att följa dessa fyra steg.

  1. Identifiera jobb kraven. Börja med att notera stressfaktorer som kan ha negativ effekt på personen eller gruppen. Ta fram listan gemensamt. T ex för kort tid att utföra arbetsuppgifter, komplexa arbetsuppgifter, oklara mål och arbetsroller.
  2. Bearbeta jobb kraven.  Gå igenom listan och välj ut de punkter ni kan påverka och ta fram en lösning på dessa.
  3. Identifiera jobb resurserna. Lista därefter jobb resurserna som kan agera som buffert vid hög arbetsbelastning. Diskutera detta med var och en i gruppen för att hitta de förändringar som behöver göras. Exempel på positiva resurser kan vara internt mentorskap, utbildning och utvecklings möjligheter, kontinuerlig konstruktiv feedback eller mer självständigt arbete.
  4. Främja jobb resurserna. Besluta vilka punkter som är genomförbara, prioritera dem och för in dem i det dagliga arbeteten efter en. Ju fler som börjar användas desto högre motivation och stresstålighet.

(Källa: www.mindtools.com)

Eva Jansén
Senaste inläggen av Eva Jansén (se alla)