Är du i (en) konflikt?

Någon har fått för sig att kalla höstlovet för läslovet så här kommer ett lästips: Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg, av Thomas Jordan (2015). Boken går igenom olika aspekter på konflikter och hur man kan hantera dem. Jag rekommenderar att läsa den. Oavsett om du befinner dig mitt i en pågående konflikt, lite vid sidan av eller i förebyggande syfte så man snabbt kan bli uppmärksam på vad som är på gång och tidigt hantera potentiella konflikter.

I en konfliktsituation är det ofta svårt att komma till någon lösning eftersom någon eller några parter har kommit så långt i sitt ”konflikttänk” att de bara kan se en enda lösning och om den inte är möjlig, rimlig, önskvärd för ”den Andre” eller omgivningen så låser det alla försök att hitta alternativa lösningar. Konflikten pågår – mer eller mindre aktivt – tills någon eller båda parter är krossade.

Göra känslor och tyckande till objekt – istället för subjekt

Om man däremot vill förändra situationen så kan man göra på  många sätt. Ett av dem som beskrivs i boken är att öva sig i att göra sina intryck, tolkningar, känslor, tyckanden och beteenden till objekt istället för subjekt. När ens ”inre processer” blir subjekt är det de som handlar. Risken är då hög att man blir fånge i och av sina känslor, tolkningar och tyckande. Det innebär bland annat att man inte förmår sortera mellan vad som är vad, exempelvis att man inte kan skilja på vad som är fakta (observation) och vad som är tolkning, på vad som är intention och vad som är en effekt eller på vd som är en fantasi eller gissning om andras avsikt med olika handlingar och vad som är ”sant” eller sannolikt. När ens inre blir subjekt det blir helt enkelt svårt att reflektera kring de olika processer som pågår i ens inre. Det blir då också svårt att prata med andra om det som pågår.

Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg

Årets HR-bok 2015. Rekommenderas för den som vill veta mer om hur man kan förstå, hantera och förebygga konflikter i arbetslivet!

Om man övar sig i att göra de egna processerna till objekt innebär det att man man försöker lägga märke till de olika processer som pågår samtidigt och som genereras i och av den pågående konflikten. Genom att bli mer uppmärksam på det kan man göra dem till objekt, det vill säga något man kan prata om, vrida och vända på och som därmed inte blir direkt styrande för ens handlingar. Att reflektera kring vad det är som triggar en, fundera över vilka tolkningsramar man har och hur de påverkar hur man ser på saken och vilka slutsatser man drar och inte minst, problematisera de egna tolkningsramarna. Det innebär troligen också att man blir bättre på att förstå och formulera vilka behov som ligger under själva konflikten och som man inte har fått tillgodosedda. Det kanske finns fler lösningar på det behov man har?

Det är svårt att göra det där arbetet själv. Det är svårt att få syn på sina förgivettaganden. Är man i konflikt blir det troligen inte lättare eftersom man då ofta har ett mindre ”synfält” än normalt men också för att själva situationen – att vara i konflikt med någon – är stressande. I vanliga någorlunda sunda situationer och organisationer så prövar vi våra tolkningar, stämmer av om andra gör samma tolkning, reflekterar och diskuterar skillnader, alternativa tolkningar och så vidare. Vi får därigenom en naturlig ”reality check” av våra processer, slutsatser och handlingar.

Svårare men viktigare i konflikt

I en konfliktfylld situation är detta mycket svårare, trots att det då blir allt viktigare för att hantera konflikten eller för att inte trappa upp den. I en konfliktsituation blir kommunicerandet ofta mera ansträngt eller försiktigt. Det som sägs över- eller undertolkas mer än vanligt, vilket gör att man kanske drar sig för att ta upp vissa ämnen eller för att säga vissa saker i olika diskussioner. Därigenom skapas ännu större utrymme för olika tolkningar. I ett sunt kommunicerande får och gör vi motstånd. Det är naturligt och det är bra. I en konfliktfylld situation uppfattas motstånd – ifrågasättande, problematiseringar etc – istället ofta som angrepp och anklagelser eller att man tar ställning för den ena eller den andra sidan. För att undvika det säger man bara ”ofarliga” saker eller ingenting alls. Problemet är att det bidrar till att cementera situationen. Man kommer ingen vart och situationen kvarstår. Ingen vill ha det som det är. Alla inblandade mår dåligt och ändå kan man inte göra något åt det.

Ovan har jag nämnt ett sätt som man själv kan arbeta med för att förstå och förhålla sig till det som sker på arbetsplatsen. Jag tänker att man även på arbetsplatsen kan öva sig i att göra olika saker till objekt istället för subjekt. Att öva sig i att diskutera och reflektera kring olika tolkningar av det som sker. Om inget annat så i förebyggande syfte. I en konfliktsituation kan man behöva hjälp med att få till objektifierandet – att sortera och reflektera så att man kan agera istället för att bara reagera. Ibland kan det dock räcka med ett externt material att börja prata kring. Att börja prata om konflikter i allamänna termer och vilken logik som bor i dem. Ökad begriplighet av ett fenomen kan ibland räcka som grund för att öka hanterbarheten. I boken finns förslag på olika modeller och arbetsblad man kan använda. Kanske känns lite ovant för en del, men en konflikt kommer att kännas mycket värre. Jag lovar. Så varför inte pröva?


Det jag har skrivit ovan är snarare inspirerat av än direkt taget ur boken (jag kan ha missförstått något, men framförallt utelämnat det mesta) så om du är intresserad av att veta mer om konflikter – läs boken!

Lisbeth Rydén
Följ mig på:
2 Kommentarer
 1. Soctantenoch kollegan
  Soctantenoch kollegan says:

  Viktigt att hantera konflikter på et bra sätt tänker jag och att ta det direkt med personen istället för att prata bakom dens rygg. I värsta fall eskalerar komnflikten till att bli något som liknar mobbing av en eller flera personer. För att konflikter inte ska vli alltför infekterade tänker jag också att det är viktigt med ett regelbunder arbetsmiljöarbete så det i grunden finns en god stämning och medarbeterare som är medvetna om hur de kan hantera konflikter om eller när de uppstår

  • Lisbeth Rydén
   Lisbeth Rydén says:

   Japp så är det :). Ett gott kommunicerande tar bort många (fel)källor till konflikter och gör det mycket lättare att handskas med de som ändå växer till sig. Det är ju i grunden bra att vi är och tycker olika och ändå är det många som tycker det är jobbigt och hellre låtsas att vi tycker likadant eller har samma syn på ett fenomen, fast man vet att det inte är så. Det är ett jättebra sätt att skaffa sig rejäla konflikter eftersom det kan hinna gå lång tid innan man reagerar och då reagerar så mycket starkare. Tack för kommentaren/tillägget!

Kommentering är stängd.